Aktualności

UWAGA - ZMIANY W REGULAMINIE ŚWIADCZEŃ!!!

I. W roku akademickim 2023/2024 stypendia socjalne i stypendia dla osób niepełnosprawnych będą przyznawane na semestr. Wnioski należy składać w terminach:
a) od 1 do 15 października na semestr zimowy;
b) od 1 do 15 marca na semestr letni.

II. Stypendium rektora pozostaje bez zmian, przyznawane będzie na rok akademicki. Termin złożenia wniosków o stypendium rektora - od 1 do 15 października (termin 1-15 marca jest tylko dla studentów rozpoczynających studia drugiego stopnia od semestru letniego).

III. Decyzje oraz inne pisma (np. wezwanie do uzupełnienia braków) w sprawie świadczeń doręczane będą studentowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na indywidualne konto w studenckim module www dostępnym na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Nie ulega zmianie forma dostarczania wniosków i dokumentów (odpowiedzi na wezwanie) – student dostarcza dokumenty w oryginale w formie papierowej.

IV. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne, jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty 600,00 zł, student jest zobowiązany do dołączenia wydanego przez ośrodek pomocy społecznej zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny, czyli obecnie za 2023 rok!

V. Student, który oczekuje na powtarzanie semestru (roku) lub przebywa na urlopie dziekańskim ma prawo do ubiegania się o stypendia.

Szczegółowe informacje w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok akademicki 2023/2024 i na stronie Działu Spraw Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego

UWAGA!

Student ubiegający się o świadczenia wypełnia wniosek w wersji elektronicznej na indywidualnym koncie w studenckim module www. Wydrukowany i podpisany wniosek zobowiązany jest złożyć w Dziale Spraw Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego (Kampus B, bud. A-17, pok. 306R od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00) lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Działu Spraw Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego (al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra) wraz z oryginałami załączników i ich kopiami.

Samo wypełnienie formularza wniosku w wersji elektronicznej na indywidualnym koncie studenckim, jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku. Datą złożenia wniosku jest data dostarczenia wniosku w wersji papierowej do Działu Spraw Studenckich UZ, data stempla pocztowego lub data wpływu wniosku do Działu Spraw Studenckich UZ w przypadku innego operatora niż Poczta Polska.
Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień roboczy.

UWAGA!

Kwaterowanie studentów w domach studenckich UZ w Zielonej Górze na rok akademicki 2023/2024 odbywać się będzie w następujących terminach:


czwartek - piątek        28.09 - 29.09.2023 r. - w godz. 8.00 - 14.00,
sobota - niedziela        30.09 - 01.10.2023 r. - w godz. 8.00 - 13.00,
poniedziałek - piątek    02.10 - 06.10.2023 r. - w godz. 8.00 – 14.00,
poniedziałek - wtorek   09.10 - 10.10.2023 r. - w godz. 8.00 - 14.00

przez Kierowników Domów Studenckich. Poza wyznaczonymi godzinami w szczególnych przypadkach tymczasowo kwaterować będą rady mieszkańców lub portierzy.
Przy kwaterowaniu należy posiadać: dowód osobisty i dowód wpłaty kaucji w wysokości 400,00 zł.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ:
-Tomasz Śliwiński - administrator domu studenckiego "Wcześniak ", "Vicewersal"- tel. (068) 328 3129, 513 032 059, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
- Maja Kiereś - administrator domów studenckich "Piast", "Rzepicha", "SBM", "Ziemowit" - tel. (068) 328 2455, 603 480 668,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

UWAGA !

Informujemy, że prowadzony jest nabór przedstawicieli studentów i doktorantów do:
1. Komisji Stypendialnej Studentów (KS S) [wniosek do pobrania],
2. Odwoławczej Komisji Stypendialnej Studentów (OKS S) [wniosek do pobrania],
3. Komisji Stypendialnej Doktorantów (KS D) [wniosek do pobrania],
4. Odwoławczej Komisji Stypendialne Doktorantów (OKS D) [wniosek do pobrania]
na rok akademicki 2023/2024.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania świadczeń  dla studentów UZ, przedstawicieli studentów i doktorantów do komisji stypendialnych deleguje Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego i Rada Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Podania studentów/doktorantów można składać w formie papierowej w Dziale Spraw Studenckich lub przesłać w postaci skanu (podpisane podanie) na adresy mailowe pracowników Działu Spraw Studenckich do 27 września 2023 r.

UWAGA!

Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 (konkurs SST04)

Student zgłasza swoją kandydaturę do stypendium ministra wysyłając informację z adresu poczty elektronicznej nadanej studentowi na adres e-mail koordynatora wyznaczonego przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - kierownik Działu Spraw Studenckich.

Koordynator zakłada studentowi konto Redaktora pomocniczego, podając login i hasło wszystkim studentom zgłaszającym swoją kandydaturę do stypendium ministra. Student, logując się na stronie https://osf.opi.org.pl/ wypełnia wniosek wraz z załącznikami w terminie do 20.10.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego przekazuje wnioski Ministrowi Edukacji i Nauki w terminie do 25.10.2023 r. za pośrednictwem systemu OSF.

UWAGA!
NOWE SKŁADKI NA NNW!!

W roku akademickim 2023/2024 obowiązują nowe składki na NNW:
dla Opcji 1 - 35,00 zł (suma ubezpieczenia wynosi 30.000 zł, było 20.000 zł)
dla Opcji 2 - 69,00 zł (dodatkowo klauzula OC w zakresie odbywanych praktyk studenckich w placówkach medycznych)

Więcej informacji w ulotce (poniżej) oraz na stronie http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/grupowe-ubezpieczenie-nnw

Ulotka PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

UWAGA!
KOMUNIKAT PROREKTORA DS STUDENCKICH

Niniejszym informuję, że w związku z otrzymaniem przez Uniwersytet Zielonogórski środków finansowych na remont Domu Studenta „Vicewersal" oraz harmonogramu ich wydatkowania nie mamy możliwości kwaterowania Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego we wskazanym akademiku w latach akademickich 2023/2024 oraz 2024/2025.

Zgodnie z przesłanym przez Ministerstwo harmonogramem finansowania przedmiotowej inwestycji remont musi rozpocząć się w październiku 2023 r., niezwłocznie po rozstrzygnięciu przygotowywanej do upublicznienia w najbliższym czasie procedury przetargowej.

Z uwagi na powyższe, Studenci, którzy otrzymali przydział miejsca w Domu Studenta „Vicewersal" na rok akademicki 2023/2024 będą przeniesieni do Domów Studenta „Piast", „Ziemowit" lub „SBM".

Niniejszym komunikatem zobowiązuję osoby obecnie zakwaterowane w Domu Studenta „Vicewersal" do opuszczenia miejsca zakwaterowania i przekazania go Kierownikowi Domu Studenta lub osobie zastępującej Kierownika Domu Studenta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2023 roku. Przekwaterowywanie możliwe będzie od dnia 21 sierpnia 2023 roku.

Prorektor ds Studenckich dr hab. Barbara Literska, prof. UZ

 

UWAGA !

Studenci i doktoranci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w Domu Studenckim Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok akademicki 2023/2024, powinni wypełnić elektroniczny formularz wniosku o przyznanie miejsca dostępny na indywidualnym koncie studenta w module www (student.uz.zgora.pl). Wnioski można składać w terminie do 10 października 2023 r.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów składają wniosek o miejsce w Domu Studenckim wypełniając elektroniczny formularz wniosku o przyznanie miejsca dostępny na indywidualnym koncie w rekrutacyjnym module kandydata na stronie Uniwersytetu.

Decyzje w sprawie przyznania miejsca będą podejmowane na bieżąco w miarę zwalniania się miejsc w domach studenckich.

 

Szanowni Państwo, Studenci UZ!

Informujemy, że w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną Uniwersytet Zielonogórski oferuje Państwu bezpłatną pomoc psychologiczną w postaci:

1) Telerozmowy z psychoterapeutą
Telefon pomocy i wsparcia psychologicznego dla studentów i pracowników UZ: 797 974 074

2) Teleporady w ramach Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (pomoc dla wszystkich studentów, także tych, którzy nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).
Szczegółowe informacje na temat oferty i godzin pracy Centrum: https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?pomoc-specjalistow-dla-studentow-i-pracownikow-uz
Aby skorzystać z pomocy oferowanej przez CWOZN, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, dr hab. Marcinem Garbatem:
poniedziałek – piątek 8.00 – 13.00; tel. kom. 601 902 282; E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapraszamy Państwa do korzystania z oferty.

UWAGA!!

Informacja o kredytach studenckich !!

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007