Aktualności

UWAGA!

Wnioski o stypendia na semestr letni 2023/2024 należy składać w terminie od 1 do 15 marca 2024 r. w Dziale Spraw Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego (pok. 306 R (WPiA) oraz 401 R (pozostałe wydziały)) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00 lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Działu Spraw Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego (al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra) wraz z oryginałami załączników i ich kopiami.

Datą złożenia wniosku jest data dostarczenia wniosku w wersji papierowej do Działu Spraw Studenckich UZ, data stempla pocztowego lub data wpływu wniosku do Działu Spraw Studenckich UZ w przypadku innego operatora niż Poczta Polska.

UWAGA!

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego wnioski o stypendia socjalne i stypendia dla osób niepełnosprawnych na semestr letni 2023/2024 należy składać w terminie od 1 do 15 marca 2024 r.

Ponadto studenci rozpoczynający studia drugiego stopnia od semestru letniego 2023/2024 mogą ubiegać się w ww. terminie również o przyznanie na semestr letni 2023/2024 stypendium rektora.

Student, który otrzymał stypendium socjalne w semestrze zimowym i którego sytuacja materialna nie uległa zmianie, do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim może dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 7 lub odpowiednie oświadczenie złożone na właściwym formularzu określonym w załączniku nr 2a do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Student, który otrzymał stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym i którego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie uległo zmianie, do wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim może dołączyć dokumenty, o których mowa w § 14 ust. 1 lub odpowiednie oświadczenie złożone na właściwym formularzu określonym w załączniku nr 3a do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Samo wypełnienie formularza wniosku w wersji elektronicznej na indywidualnym koncie studenckim, jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku. Datą złożenia wniosku jest data dostarczenia wniosku w wersji papierowej do Działu Spraw Studenckich UZ, data stempla pocztowego lub data wpływu wniosku do Działu Spraw Studenckich UZ w przypadku innego operatora niż Poczta Polska.

UWAGA! - PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2023 r., poz. 2768) orzeczenia wydane na czas określony, których okres ważności minął lub będzie mijał w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 30 września 2024 r. zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

UWAGA - ZMIANY W REGULAMINIE ŚWIADCZEŃ!!!

I. W roku akademickim 2023/2024 stypendia socjalne i stypendia dla osób niepełnosprawnych będą przyznawane na semestr. Wnioski należy składać w terminach:
a) od 1 do 15 października na semestr zimowy;
b) od 1 do 15 marca na semestr letni.

II. Stypendium rektora pozostaje bez zmian, przyznawane będzie na rok akademicki. Termin złożenia wniosków o stypendium rektora - od 1 do 15 października (termin 1-15 marca jest tylko dla studentów rozpoczynających studia drugiego stopnia od semestru letniego).

III. Decyzje oraz inne pisma (np. wezwanie do uzupełnienia braków) w sprawie świadczeń doręczane będą studentowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na indywidualne konto w studenckim module www dostępnym na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Nie ulega zmianie forma dostarczania wniosków i dokumentów (odpowiedzi na wezwanie) – student dostarcza dokumenty w oryginale w formie papierowej.

IV. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne, jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty 600,00 zł, student jest zobowiązany do dołączenia wydanego przez ośrodek pomocy społecznej zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny, czyli obecnie za 2023 rok!

V. Student, który oczekuje na powtarzanie semestru (roku) lub przebywa na urlopie dziekańskim ma prawo do ubiegania się o stypendia.

Szczegółowe informacje w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok akademicki 2023/2024 i na stronie Działu Spraw Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego

Instrukcja odbioru decyzji w systemie (tu kliknij)

UWAGA!

Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 (konkurs SST04)

Student zgłasza swoją kandydaturę do stypendium ministra wysyłając informację z adresu poczty elektronicznej nadanej studentowi na adres e-mail koordynatora wyznaczonego przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - kierownik Działu Spraw Studenckich. Koordynator zakłada studentowi konto Redaktora pomocniczego, podając login i hasło wszystkim studentom zgłaszającym swoją kandydaturę do stypendium ministra. Student, logując się na stronie https://osf.opi.org.pl/ wypełnia wniosek wraz z załącznikami.

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego przekazał wnioski Ministrowi Edukacji i Nauki w terminie do 25.10.2023 r. za pośrednictwem systemu OSF.

UWAGA!
NOWE SKŁADKI NA NNW!!

W roku akademickim 2023/2024 obowiązują nowe składki na NNW:
dla Opcji 1 - 35,00 zł (suma ubezpieczenia wynosi 30.000 zł, było 20.000 zł)
dla Opcji 2 - 69,00 zł (dodatkowo klauzula OC w zakresie odbywanych praktyk studenckich w placówkach medycznych)

Więcej informacji w ulotce (poniżej) oraz na stronie http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/grupowe-ubezpieczenie-nnw

Ulotka PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

UWAGA !

Studenci i doktoranci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w Domu Studenckim Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok akademicki 2023/2024, powinni wypełnić elektroniczny formularz wniosku o przyznanie miejsca dostępny na indywidualnym koncie studenta w module www (student.uz.zgora.pl).

Decyzje w sprawie przyznania miejsca będą podejmowane na bieżąco w miarę zwalniania się miejsc w domach studenckich.

 

Szanowni Państwo, Studenci UZ!

Informujemy, że w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną Uniwersytet Zielonogórski oferuje Państwu bezpłatną pomoc psychologiczną w postaci:

1) Telerozmowy z psychoterapeutą
Telefon pomocy i wsparcia psychologicznego dla studentów i pracowników UZ: 797 974 074

2) Teleporady w ramach Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (pomoc dla wszystkich studentów, także tych, którzy nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).
Szczegółowe informacje na temat oferty i godzin pracy Centrum: https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?pomoc-specjalistow-dla-studentow-i-pracownikow-uz
Aby skorzystać z pomocy oferowanej przez CWOZN, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, dr hab. Marcinem Garbatem:
poniedziałek – piątek 8.00 – 13.00; tel. kom. 601 902 282; E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapraszamy Państwa do korzystania z oferty.

UWAGA!!

Informacja o kredytach studenckich !!

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007