Grupowe ubezpieczenie NNW

 

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW
DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

KORZYŚCI DLA UBEZPIECZONYCH

 • Do dobrowolnego ubezpieczenia NNW mogą przystąpić studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych a także uczestnicy studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020 oraz szkół doktorskich. Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest wpłata składki na konto Uniwersytetu Zielonogórskiego z podaniem wybranej OPCJI „O1"; „O2".
 • Ochrona ubezpieczenia trwa w ciągu roku akademickiego 2021/2022 – od 01.10.2021 do 30.09.2022 ( tj. 365 dni przez 24 godz. na dobę) na całym świecie.
 • Termin przystąpienia do ubezpieczenia: od 01.10.2021 r. do 30.06.2022 r. - okres ubezpieczenia zależy od daty wpływu składki na konto Uniwersytetu Zielonogórskiego (poniżej: tabela 1, 2, 3 w „Jak przystąpić do ubezpieczenia").
 • Opłacając składkę Ubezpieczony jednocześnie oświadcza, iż miał możliwość pozyskania informacji o warunkach ubezpieczenia, w tym o warunkach określonych w Postanowieniach dodatkowych i odmiennych
 • Szeroki zakres ubezpieczenia z wysoką sumą ubezpieczenia.
 • Uproszczona procedura wypłaty świadczeń (wariant bezkomisyjny).
 • Dwie opcje sumy ubezpieczenia i świadczeń (do wyboru):
  Opcja 1 (O1): Suma ubezpieczenia wynosi 20.000,00 PLN dla każdego ubezpieczonego.
  Opcja 2 (O2): Suma ubezpieczenia wynosi 50.000,00 PLN dla każdego ubezpieczonego.

Opcja 2: dedykowana szczególnie dla studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu zawiera dodatkowo:

 • świadczenia za zachorowanie na AIDS/HIV, oraz WZW typ B i C ujawnione i zdiagnozowane w okresie ubezpieczenia,
 • zwrot udokumentowanych kosztów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) oraz wirusem WZW typ B, C
 • zwrot udokumentowanych kosztów diagnostyki poekspozycyjnej.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA NNW:

1. Na okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.:

Wpływ składki na konto UZ do:

Wysokość składki

w PLN

Okres ubezpieczenia

(od - do)

15 października 2021

Opcja 1

Opcja 2

01 października 2021 - 30 września 2022

24,00

64,00

2. Studenci rozpoczynający studia w lutym 2022 roku:

Wpływ składki na konto UZ do:

Wysokość składki

w PLN

Okres ubezpieczenia

(od - do)

15 marca 2022

Opcja 1

Opcja 2

28 lutego 2022 - 30 września 2022

16,00

42,70

3. W innym terminie niż wyszczególnione w punktach 1 i 2:

Wpływ składki na konto UZ do*:

Wysokość składki

w PLN

Okres ubezpieczenia

(od - do)

Opcja 1

Opcja 2

31 października 2021

24,00

64,00

10 listopada 2021 - 30 września 2022

30 listopada 2021

22,00

58,70

10 grudnia 2021- 30 września 2022

31 grudnia 2021

    20,00

53,30

10 stycznia 2022 - 30 września 2022

31 stycznia 2022

18,00

48,00

10 lutego 2022 - 30 września 2022

28 lutego 2022

16,00

42,70

10 marca 2022 - 30 września 2022

31 marca 2022

14,00

37,30

10 kwietnia 2022 - 30 września 2022

30 kwietnia 2022

12,00

32,00

10 maja 2022 - 30 września 2022

31 maja 2022

10,00

26,70

10 czerwca 2022 - 30 września 2022

30 czerwca 2022

8,00

21,30

10 lipca 2022 - 30 września 2022

 *do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego przystąpienie do ubezpieczenia.

Składkę należy wpłacić na podane przez biuro obsługi studenta indywidualne konto studenta (na numer tego konta wnoszona jest także opłata za legitymację).

W przypadku wpływu składki na konto uniwersytetu po terminie wskazanym w tabeli ochrona ubezpieczeniowa obowiązywać będzie (pomimo prawidłowej wysokości składki) od następnego miesiąca.

 

Wzór wypełnionego druku przelewu:

 Wzór przelewu

Za skutki nieprawidłowo wniesionych składek uczelnia nie ponosi odpowiedzialności.

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA DO WYBORU W DWÓCH OPCJACH

Tab.4 Zakres i wysokość świadczeń w programie ( O1- Opcja 1; O2-opcja 2) podane wys. świadczeń w PLN

 

RODZAJE ŚWIADCZEŃ

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

O1: 20.000,00

O2: 50.000,00

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

O1: 20.000,00

O2: 50.000,00

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

O1: 40.000,00

O2: 100.000,00

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku /częściowy uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku - zgodnie z tabelą

O1: 20.000,00/ tabela

O2: 50.000,00/ tabela

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku nieszczęśliwego wypadku poniesionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (warunek: poniesione zostały w ciągu 2 lat od daty wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia)

O1: do 5000 zł

O2: do 12.500 zł

nie więcej niż rzeczywiste, udowodnione koszty

Zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku poniesionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu

- wizyty lekarskie, leczenie, zabiegi ambulatoryjne i operacje zlecone przez lekarza

-zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza

-leczenie szpitalne

- transport z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium

O1: do 4000 zł

O2: do 10.000 zł

nie więcej niż rzeczywiste, udowodnione koszty

Zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych w wyniku nieszczęśliwego wypadku poniesionych na terenie Rzeczypospolitej Po lskiej w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6.12.2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydanych na zlecenie

O1: do 5000 zł

O2: do 12.500 zł

nie więcej niż rzeczywiste, udowodnione koszty

wypłacane na podstawie zalecenia lekarza w dokumentacji medycznej i po przedłożeniu oryginału rachunku lub faktury

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa/pokąsania przez zwierzęta, ukąszenia przez owady,

O1: 2.000,00

O2: 5.000,00

Zwrot udokumentowanych kosztów operacji plastycznych zleconych przez lekarza jako niezbędnej części procesu leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej

O1: do 5000 zł

O2: do 12.500 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego w przypadku gdy nie został orzeczony uszczerbek na zdrowiu. Wypłata świadczenia następuje na podstawie dokumentacji medycznej stwierdzającej wystąpienie nieszczęśliwego wypadku i braku orzeczonego uszczerbku na zdrowiu

O1: 300 zł

O2: 750 zł

Zwrot udokumentowanych kosztów diagnostyki poekspozycyjnej ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) oraz WZW typ B, C, do którego doszło w wyniku zdarzenia/wypadku w trakcie wykonywania czynności studentów w trakcie nauki, w tym praktycznej nauki zawodu i praktyk oraz czynności niesienia doraźnej pomocy medycznej związanej z koniecznością ratowania życia.

O1 – brak

02: do 1000 zł

Zwrot udokumentowanych koszów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) oraz wirusem WZW typ B, C

 1. Świadczenie z tytułu przeprowadzenia konsultacji lekarskich i wykonania badań na obecność wirusów AIDS/HIV i WZW typ B,C
 2. Świadczenie z tytułu zastosowania kuracji antyretrowirusowej po ekspozycji
 3. Świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowe lub zakażenia wirusem WZW typ B, C po ekspozycji
 4. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zakażenia wirusami AIDS/HIV, WZW typ B, C

O1 – brak

02: TAK

Składka roczna od osoby za ubezpieczenie NNW

O1: 24,00 pln

O2: 64,00 pln

Do trwałych uszkodzeń ciała będących następstwem nieszczęśliwych wypadków zalicza się m.in.: utrata kończyn, utrata mowy, słuchu, utrata narządów, złamania kości, nagłe zatrucia gazami, substancjami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem (pod warunkiem, że stany te wymagały hospitalizacji), uszczerbek doznany wskutek pogryzień, pokąsań, ukąszeń, wstrząśnienia mózgu, nawykowe zwichnięcia stawu, następstwa urazu kończyny dolnej lub górnej które wymagało unieruchomienia co najmniej 14 dni w opatrunku gipsowym lub innych stabilizatorach zewn. lub wymagało min. 3 dni leczenia w szpitalu; następstwa urazu ciała, które wymagały interwencji chirurgicznej (zszycia tkanek, wycięcia tkanek, lub leczenia w szpitalu); oparzenia i odmrożenia.

Procedura dotycząca zwrotu kosztów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) oraz WZW typu B,C:

 1. Zwrot kosztów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) oraz WZW typu B,C następuje po przekazaniu do Centrum Likwidacji Szkód Wykonawcy lub Oddziałów Wykonawcy rachunku wystawionego przez jednostkę, która poniosła koszty leczenia studenta objętego polisą NNW wraz z pełną dokumentacją medyczną,
 2. Rachunek wystawiony przez jednostkę, która poniosła koszty leczenia poekspozycyjnego ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) oraz WZW typu B,C musi zawierać dane (imię, nazwisko, pesel) studenta którego dotyczą,
 3. Przekazanie rachunku do Centrum Likwidacji Szkód Wykonawcy lub Oddziałów Wykonawcy następuje wraz ze zgłoszeniem szkody przez ubezpieczonego studenta.

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU (zgłoszenie szkody do InterRisk TU SA )

 

W razie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony student obowiązany jest:

 1.  Niezwłocznie zgłosić się do lekarza i zastosować się do jego zaleceń;
 2. Zawiadomić o zajściu zdarzenia InterRisk nie później niż w terminie 14 dni od zajścia zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, o ile stan zdrowia ubezpieczonego na to pozwala;
 3. Poddać się badaniu przez lekarza wskazanego przez InterRisk celem rozpoznania zgłaszanych obrażeń ciala. Koszt takiego badania pokrywa InterRisk.

Zawiadomienie o zajściu zdarzenia powinno zawierać poniższe podstawowe informacje:

 1. Imię i nazwisko ubezpieczonego
 2. Datę wypadku oraz szczegółowy opis okoliczności jego zaistnienia
 3. Imię i nazwisko świadków zdarzenia, o ile są w posiadaniu poszkodowanego.

W celu ustalenia odpowiedzialności InterRisk ubezpieczony winien dostarczyć n/w dokumenty:

 1. Kopię zgłoszenia zdarzenia Policji, o ile zostało dokonane,
 2. Dokumentację medyczną z przebiegu leczenia, opisującą rodzaj doznanych obrażeń oraz zawierającą dokładną diagnozę,
 3. Kartę informacyjną ze szpitala,
 4. W przypadku wniosku o refundację kosztów nabycia wyrobów medycznych: kopię zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne, oryginały imiennych rachunków nabycia i dowodów zapłaty za nie.

 

 

Call Center – tel. 22/575-25-25

Czynne 7 dni w tygodniu w godz. 6:00 – 22:00

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


 

Podstawa zawarcia umowy ubezpieczenia: SIWZ znak sprawy RA-ZP.2611.2021 oferta z dn. 15.07.2021
Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku wraz z Postanowieniami Odmiennymi do OPCJI 1, OPCJI 2 oraz w postanowieniach dodatkowych i odmiennych.
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w w/w OWU EDU Plus dostępnych na stronie www.interrisk.pl. Karta Produktu dołączona jest do w/w OWU.

UWAGA!!: Dla ważności zawarcia ubezpieczenia wymagane jest, aby student wydrukował załącznik pt. "Oświadczenie Student" i przesłał po jego podpisaniu skan/zdjęcie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.z podaniem swojego numeru PESEL.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

OŚWIADCZENIE UBEZPIECZONEGO
Przystępując do ubezpieczenia poprzez opłacenie składki zgodnie z powyższymi wytycznymi Oświadczam, że:

 • Otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, doręczonymi OWU EDU Plus zatwierdzonymi uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020r. ("Ogólne Warunki Ubezpieczenia"), informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów.
 • Zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo składania skarg i zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez InterRisk, zwanych dalej łącznie reklamacjami. Reklamację można złożyć w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów w następujący sposób: a) w formie pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, bądź za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego albo b) ustnie - telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 575 25 25) lub osobiście do protokołu w jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów albo c) elektronicznie – wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. InterRisk udziela odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub na trwałym nośniku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub w ciągu 60 dni w szczególnie skomplikowanych przypadkach. Odpowiedź na reklamację osoby fizycznej może być dostarczona za pomocą poczty elektronicznej tylko na wniosek tej osoby.
 • Zapoznałem(am) się z treścią dokumentu „Obowiązek Informacyjny InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group jako Administratora Danych Osobowych".

 

 

Klauzula RODO dot. danych osobowych INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informujemy, iż:

 

1. Administratorem danych osobowych jest: Nord Partner Sp. z o.o. z siedzibą w 87-100 Toruń ul. Lubicka 16.
2. Wykorzystanie danych osobowych, w tym: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, numeru polisy ubezpieczeniowej, numeru rejestracyjnego pojazdu, adresu e-mail (w zależności od tego jakie dane zostaną nam przekazane) może nastąpić w celach:
- świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia i oceny ryzyka ubezpieczeniowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

- dochodzenia roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia, w tym badania zasadności roszczeń i likwidacji szkody ubezpieczeniowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
- wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
3. Wykorzystanie danych szczególnej kategorii, m.in.: danych dotyczących zdrowia, danych ujawniających przekonania religijne lub światopoglądowe czy też przynależność do związków zawodowych może nastąpić w celach:
- świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit a RODO) – „zgoda”. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. Należy mieć jednak na uwadze, że brak zgody może uniemożliwić Administratorowi właściwe wykonanie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz zapewnienie poprawnej jakości tych usług,
- dochodzenia roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia, w tym badania zasadności roszczeń i likwidacji szkody ubezpieczeniowej (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. f RODO) – „ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń”.
4. Państwa dane osobowe zostały przekazane NORD Partner Sp. z o.o. jako brokerowi ubezpieczeniowemu w związku z udzielonym przez Klienta pełnomocnictwem. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego wykonania usług pośrednictwa ubezpieczeniowego lub umowy serwisu brokerskiego, dochodzenia roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia, a także wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.
5. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze oraz innym administratorom danych, w tym towarzystwom ubezpieczeniowym i innym podmiotom zaangażowanym w proces obsługi umowy ubezpieczenia lub likwidacji szkody. Dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.
6. Dane niezbędne do wykonania powyższych czynności będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji opisanych wyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
- czas trwania umowy ubezpieczenia,

- czas wykonania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane,
- czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia,
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
- dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych danych osobowych oraz kopia danych),
- sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,
-przeniesienia danych, w przypadkach określonych w RODO,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do PUODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Kontakt do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERY POLIS UBEZPIECZENIOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022:

OPCJA 1
- polisa seria EDU-A/P numer 107653 z dnia 21.10.2021 r. - okres ubezpieczenia od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
(wpłata składki w wysokości 24,00 zł na konto UZ do dnia 15.10.2021 r.);
  

 OPCJA 2
-
polisa seria EDU-A/P numer 107651 z dnia 21.10.2021 r. - okres ubezpieczenia od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. (wpłata składki w wysokości 64,00 zł na konto UZ do dnia 15.10.2021 r.);

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
- NR POLIS UBEZPIECZENIOWYCH

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
- NR POLIS UBEZPIECZENIOWYCH
 

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
- NR POLIS UBEZPIECZENIOWYCH
 

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
- NR POLIS UBEZPIECZENIOWYCH
 

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
- NR POLIS UBEZPIECZENIOWYCH
 

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
- NR POLIS UBEZPIECZENIOWYCH
 

 PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015
- NR POLIS UBEZPIECZENIOWYCH
 

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014
- NR POLIS UBEZPIECZENIOWYCH

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007