Grupowe ubezpieczenie NNW

 

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW
DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

KORZYŚCI DLA UBEZPIECZONYCH

 • Do dobrowolnego ubezpieczenia NNW mogą przystąpić studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych a także uczestnicy studiów doktoranckich oraz szkół doktorskich. Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest wpłata składki na konto Uniwersytetu Zielonogórskiego z podaniem wybranej OPCJI „O1"; „O2".
 • Ochrona ubezpieczenia trwa w ciągu roku akademickiego 2022/2023 – od 01.10.2022 do 30.09.2023 ( tj. 365 dni przez 24 godz. na dobę) na całym świecie.
 • Termin przystąpienia do ubezpieczenia: od 01.10.2022 r. do 30.06.2023 r. - okres ubezpieczenia zależy od daty wpływu składki na konto Uniwersytetu Zielonogórskiego (poniżej: tabela 1, 2, 3 w „Jak przystąpić do ubezpieczenia").
 • Opłacając składkę Ubezpieczony jednocześnie oświadcza, iż miał możliwość pozyskania informacji o warunkach ubezpieczenia, w tym o warunkach określonych w Postanowieniach dodatkowych i odmiennych

ZALETY

 • Szeroki zakres ubezpieczenia z wysoką sumą ubezpieczenia.
 • Uproszczona procedura wypłaty świadczeń (wariant bezkomisyjny).
 • Dwie opcje sumy ubezpieczenia i świadczeń (do wyboru):
  Opcja 1 (O1): Suma ubezpieczenia wynosi 20.000,00 PLN dla każdego ubezpieczonego.
  Opcja 2 (O2): Suma ubezpieczenia wynosi 50.000,00 PLN dla każdego ubezpieczonego.

Opcja 2: dedykowana szczególnie dla studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu zawiera dodatkowo:

 • świadczenia za zachorowanie na AIDS/HIV, oraz WZW typ B i C ujawnione i zdiagnozowane w okresie ubezpieczenia,
 • zwrot udokumentowanych kosztów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) oraz wirusem WZW typ B, C
 • zwrot udokumentowanych kosztów diagnostyki poekspozycyjnej.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA NNW:

1. Na okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. [tabela 1]

Wpływ składki na konto UZ do:

Wysokość składki

w PLN

Okres ubezpieczenia

(od - do)

15 października 2022

Opcja 1

Opcja 2

01 października 2022 - 30 września 2023

24,00

64,00

2. Studenci rozpoczynający studia w lutym 2023 roku [tabela 2]

Wpływ składki na konto UZ do:

Wysokość składki

w PLN

Okres ubezpieczenia

(od - do)

15 marca 2023

Opcja 1

Opcja 2

27 lutego 2023 - 30 września 2023

16,00

42,70

3. W innym terminie niż wyszczególnione w punktach 1 i 2 [tabela 3]:

Wpływ składki na konto UZ do*:

Wysokość składki

w PLN

Okres ubezpieczenia

(od - do)

Opcja 1

Opcja 2

31 października 2022

24,00

64,00

10 listopada 2022 - 30 września 2023

30 listopada 2022

22,00

58,70

10 grudnia 2022- 30 września 2023

31 grudnia 2022

    20,00

53,30

10 stycznia 2023 - 30 września 2023

31 stycznia 2023

18,00

48,00

10 lutego 2023 - 30 września 2023

28 lutego 2023

16,00

42,70

10 marca 2023 - 30 września 2023

31 marca 2023

14,00

37,30

10 kwietnia 2023 - 30 września 2023

30 kwietnia 2023

12,00

32,00

10 maja 2023 - 30 września 2023

31 maja 2023

10,00

26,70

10 czerwca 2023 - 30 września 2023

30 czerwca 2023

8,00

21,30

10 lipca 2023 - 30 września 2023

 *do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego przystąpienie do ubezpieczenia.

Składkę należy wpłacić na podane przez biuro obsługi studenta indywidualne konto studenta (na numer tego konta wnoszona jest także opłata za legitymację).

W przypadku wpływu składki na konto Uniwersytetu po terminie wskazanym w tabeli ochrona ubezpieczeniowa obowiązywać będzie (pomimo prawidłowej wysokości składki) od następnego miesiąca.

 

Wzór wypełnionego druku przelewu:

 Wzór przelewu

Za skutki nieprawidłowo wniesionych składek uczelnia nie ponosi odpowiedzialności.

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA DO WYBORU W DWÓCH OPCJACH

[Tabela 4] Zakres i wysokość świadczeń w programie ( O1- Opcja 1; O2-opcja 2) podane wys. świadczeń są w PLN

 

RODZAJE ŚWIADCZEŃ

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w tym w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

O1: 20 000

O2: 50 000

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

O1: 40 000

O2: 100 000

Śmierć rodzica/ prawnego opiekuna Ubezpieczonego Studenta w następstwie NNW

O1: 2 000

O2: 5 000

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku /częściowy uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku - zgodnie z tabelami postanowień dodatkowych

O1: 20 000/ tabela

O2: 50 000/ tabela

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku nieszczęśliwego wypadku poniesionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (warunek: poniesione zostały w ciągu 2 lat od daty wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia)

O1: do 5 000

O2: do 12 500

nie więcej niż rzeczywiste, udowodnione koszty

Zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku poniesionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu

- wizyty lekarskie, leczenie, zabiegi ambulatoryjne i operacje zlecone przez lekarza

-zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza

-leczenie szpitalne

- transport z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium

O1: do 4 000

O2: do 10 000 

nie więcej niż rzeczywiste, udowodnione koszty

Zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych w wyniku nieszczęśliwego wypadku poniesionych na terenie Rzeczypospolitej Po lskiej w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6.12.2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydanych na zlecenie

O1: do 5 000

O2: do 12 500 

nie więcej niż rzeczywiste, udowodnione koszty

wypłacane na podstawie zalecenia lekarza w dokumentacji medycznej i po przedłożeniu oryginału rachunku lub faktury

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa/pokąsania przez zwierzęta, ukąszenia przez owady,pod warunkiem co najmniej 2-dniowego pobytu w szpitalu w wyniku pogryzienia, pokąsania lub ukąszenia

O1: 2 000

O2: 5 000

Zwrot udokumentowanych kosztów operacji plastycznych zleconych przez lekarza jako niezbędnej części procesu leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej

O1:  5 000

O2: 12 500

Jednorazowe świadczenie z tytułu nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego w przypadku gdy nie został orzeczony uszczerbek na zdrowiu. Wypłata świadczenia następuje na podstawie dokumentacji medycznej stwierdzającej wystąpienie nieszczęśliwego wypadku i braku orzeczonego uszczerbku na zdrowiu

O1: 300

O2: 750

Zwrot udokumentowanych kosztów diagnostyki poekspozycyjnej ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) oraz WZW typ B, C, do którego doszło w wyniku zdarzenia/wypadku w trakcie wykonywania czynności studentów w trakcie nauki, w tym praktycznej nauki zawodu i praktyk oraz czynności niesienia doraźnej pomocy medycznej związanej z koniecznością ratowania życia.

O1 – brak

02: 1000

Zwrot udokumentowanych koszów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) oraz wirusem WZW typ B, C

 1. Świadczenie z tytułu przeprowadzenia konsultacji lekarskich i wykonania badań na obecność wirusów AIDS/HIV i WZW typ B,C
 2. Świadczenie z tytułu zastosowania kuracji antyretrowirusowej po ekspozycji
 3. Świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowe lub zakażenia wirusem WZW typ B, C po ekspozycji
 4. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zakażenia wirusami AIDS/HIV, WZW typ B, C

O1 – NIE

02: TAK

Składka roczna od osoby za ubezpieczenie NNW

O1: 24,00

O2: 64,00

Do trwałych uszkodzeń ciała będących następstwem nieszczęśliwych wypadków zalicza się m.in.: utrata kończyn, utrata mowy, słuchu, utrata narządów, złamania kości, nagłe zatrucia gazami, substancjami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem (pod warunkiem, że stany te wymagały hospitalizacji), uszczerbek doznany wskutek pogryzień, pokąsań, ukąszeń, wstrząśnienia mózgu, nawykowe zwichnięcia stawu, następstwa urazu kończyny dolnej lub górnej które wymagało unieruchomienia co najmniej 14 dni w opatrunku gipsowym lub innych stabilizatorach zewn. lub wymagało min. 3 dni leczenia w szpitalu; następstwa urazu ciała, które wymagały interwencji chirurgicznej (zszycia tkanek, wycięcia tkanek, lub leczenia w szpitalu); oparzenia i odmrożenia.

Procedura dotycząca zwrotu kosztów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) oraz WZW typu B,C:

 1. Zwrot kosztów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) oraz WZW typu B,C następuje po przekazaniu do Centrum Likwidacji Szkód Wykonawcy lub Oddziałów Wykonawcy rachunku wystawionego przez jednostkę, która poniosła koszty leczenia studenta objętego polisą NNW wraz z pełną dokumentacją medyczną,
 2. Rachunek wystawiony przez jednostkę, która poniosła koszty leczenia poekspozycyjnego ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) oraz WZW typu B,C musi zawierać dane (imię, nazwisko, pesel) studenta którego dotyczą,
 3. Przekazanie rachunku do Centrum Likwidacji Szkód Wykonawcy lub Oddziałów Wykonawcy następuje wraz ze zgłoszeniem szkody przez ubezpieczonego studenta.

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU (zgłoszenie szkody do InterRisk TU SA )

 

W razie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony student obowiązany jest:

 1.  Niezwłocznie zgłosić się do lekarza i zastosować się do jego zaleceń;
 2. Zawiadomić o zajściu zdarzenia InterRisk nie później niż w terminie 14 dni od zajścia zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, o ile stan zdrowia ubezpieczonego na to pozwala;
 3. Poddać się badaniu przez lekarza wskazanego przez InterRisk celem rozpoznania zgłaszanych obrażeń ciala. Koszt takiego badania pokrywa InterRisk.

Zawiadomienie o zajściu zdarzenia powinno zawierać poniższe podstawowe informacje:

 1. Imię i nazwisko ubezpieczonego
 2. Datę wypadku oraz szczegółowy opis okoliczności jego zaistnienia
 3. Imię i nazwisko świadków zdarzenia, o ile są w posiadaniu poszkodowanego.

W celu ustalenia odpowiedzialności InterRisk ubezpieczony winien dostarczyć n/w dokumenty:

 1. Kopię zgłoszenia zdarzenia Policji, o ile zostało dokonane,
 2. Dokumentację medyczną z przebiegu leczenia, opisującą rodzaj doznanych obrażeń oraz zawierającą dokładną diagnozę,
 3. Kartę informacyjną ze szpitala,
 4. W przypadku wniosku o refundację kosztów nabycia wyrobów medycznych: kopię zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne, oryginały imiennych rachunków nabycia i dowodów zapłaty za nie.

 

 

Call Center – tel. 22/575-25-25

Czynne 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty w godz. 7:00 – 20:00

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

OPIEKUN w zakresie obsługi likwidacji szkód: Pani Małgorzata Kostelecka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


 

Podstawa zawarcia umowy ubezpieczenia: SIWZ znak sprawy RA-ZP.2611.39.2022 oferta z dn. 06.07.2022
Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 25.03.2022 roku wraz z Postanowieniami Odmiennymi do OPCJI 1, OPCJI 2 oraz w postanowieniach dodatkowych i odmiennych.
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w w/w OWU EDU Plus dostępnych na stronie www.interrisk.pl. Karta Produktu dołączona jest do w/w OWU.

UWAGA!!: Dla ważności zawarcia ubezpieczenia wymagane jest, aby student wydrukował załącznik pt. "Oświadczenie Student" i przesłał po jego podpisaniu skan/zdjęcie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.z podaniem swojego numeru PESEL.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

OŚWIADCZENIE UBEZPIECZONEGO
Przystępując do ubezpieczenia poprzez opłacenie składki zgodnie z powyższymi wytycznymi Oświadczam, że:

 • Otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, doręczonymi OWU EDU Plus zatwierdzonymi uchwałąnr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 25.03.2022 roku ("Ogólne Warunki Ubezpieczenia"), informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów.
 • Zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo składania skarg i zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez InterRisk, zwanych dalej łącznie reklamacjami. Reklamację można złożyć w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów w następujący sposób: a) w formie pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, bądź za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego albo b) ustnie - telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 575 25 25) lub osobiście do protokołu w jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów albo c) elektronicznie – wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. InterRisk udziela odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub na trwałym nośniku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub w ciągu 60 dni w szczególnie skomplikowanych przypadkach. Odpowiedź na reklamację osoby fizycznej może być dostarczona za pomocą poczty elektronicznej tylko na wniosek tej osoby.
 • Zapoznałem(am) się z treścią dokumentu „Obowiązek Informacyjny InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group jako Administratora Danych Osobowych".

 

 

Klauzula RODO dot. danych osobowych INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych MENTOR S.A. dostępna jest pod adresem  https://www.mentor.pl/dokumenty/Klauzula-informacyjna-RODO.pdf

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERY POLIS UBEZPIECZENIOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023:

OPCJA 1
- polisa seria EDU-A/P numer 123429 z dnia 27.10.2022 r. - okres ubezpieczenia od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
(wpłata składki w wysokości 24,00 zł na konto UZ do dnia 15.10.2022 r.);
- aneks nr 0001/P z dnia 9.11.2022 r. do polisy seria EDU-A/P numer 123429 z dnia 27.10.2022 r. - okres ubezpieczenia od 10.11.2022 r. do 30.09.2023 r.
(wpłata składki w wysokości 24,00 zł na konto UZ w dniach  16-31.10.2022 r.);
- aneks nr 0002/P z dnia 9.12.2022 r. do polisy seria EDU-A/P numer 123429 z dnia 27.10.2022 r. - okres ubezpieczenia od 10.12.2022 r. do 30.09.2023 r.
(wpłata składki w wysokości 22,00 zł na konto UZ w dniach  1-30.11.2022 r.);
- aneks nr 0003/P z dnia 16.01.2023 r. do polisy seria EDU-A/P numer 123429 z dnia 27.10.2022 r. - okres ubezpieczenia od 10.01.2023 r. do 30.09.2023 r. (wpłata składki w wysokości 20,00 zł na konto UZ w dniach  1-31.12.2022 r.);
- aneks nr 0004/P z dnia 08.02.2023 r. do polisy seria EDU-A/P numer 123429 z dnia 27.10.2022 r. - okres ubezpieczenia od 10.02.2023 r. do 30.09.2023 r. (wpłata składki w wysokości 18,00 zł na konto UZ w dniach  1-31.01.2023 r.); 
- aneks nr 0005/P z dnia 09.03.2023 r. do polisy seria EDU-A/P numer 123429 z dnia 27.10.2022 r. - okres ubezpieczenia od 10.03.2023 r. do 30.09.2023 r. (wpłata składki w wysokości 16,00 zł na konto UZ w dniach  1-28.02.2023 r.);


 OPCJA 2
-
polisa seria EDU-A/P numer 123431 z dnia 27.10.2022 r. - okres ubezpieczenia od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. (wpłata składki w wysokości 64,00 zł na konto UZ do dnia 15.10.2022 r.);
- aneks nr 0001/P z dnia 09.11.2022 r. do polisy seria EDU-A/P numer 123431 z dnia 27.10.2022 r. - okres ubezpieczenia od 10.11.2022 r. do 30.09.2023 r.
(wpłata składki w wysokości 64,00 zł na konto UZ w dniach  16-31.10.2022 r.);
 - aneks nr 0002/P z dnia 09.12.2022 r. do polisy seria EDU-A/P numer 123431 z dnia 27.10.2022 r. - okres ubezpieczenia od 10.12.2022 r. do 30.09.2023 r. (wpłata składki w wysokości 58,70 zł na konto UZ w dniach  1-30.11.2022 r.);
- aneks nr 0003/P z dnia
16.01.2023 r. do polisy seria EDU-A/P numer 123431 z dnia 27.10.2022 r. - okres ubezpieczenia od 10.01.2023 r. do 30.09.2023 r. (wpłata składki w wysokości 53,30 zł na konto UZ w dniach  1-31.12.2022 r.);
- aneks nr 0004/P z dnia 08.02.2023 r. do polisy seria EDU-A/P numer 123431 z dnia 27.10.2022 r. - okres ubezpieczenia od 10.02.2023 r. do 30.09.2023 r. (wpłata składki w wysokości 48,00 zł na konto UZ w dniach  1-31.01.2023 r.);
- aneks nr 0005/P z dnia 09.03.2023 r. do polisy seria EDU-A/P numer 123431 z dnia 27.10.2022 r. - okres ubezpieczenia od 10.03.2023 r. do 30.09.2023 r. (wpłata składki w wysokości 42,70 zł na konto UZ w dniach  1-28.02.2023 r.);


ZAŚWIADCZENIA o posiadanym przez studenta dobrowolnym ubezpieczeniu NNW wydaje Dział Spraw Studenckich (odbiór osobiście lub wysyłka pocztą na adres korespondencyjny).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
 - NR POLIS UBEZPIECZENIOWYCH

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
- NR POLIS UBEZPIECZENIOWYCH

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
- NR POLIS UBEZPIECZENIOWYCH
 

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
- NR POLIS UBEZPIECZENIOWYCH
 

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
- NR POLIS UBEZPIECZENIOWYCH
 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007