Grupowe ubezpieczenie NNW

 

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW
DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

KORZYŚCI DLA UBEZPIECZONYCH

 • Do dobrowolnego ubezpieczenia NNW mogą przystąpić studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych a także uczestnicy studiów doktoranckich. Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest wpłata składki na konto Uniwersytetu Zielonogórskiego z podaniem wybranej OPCJI „O1"; „O2".
 • Ochrona ubezpieczenia trwa w ciągu roku akademickiego 2017/2018 – od 01.10.2017 do 30.09.2018 ( tj. 365 dni przez 24 godz. na dobę) na całym świecie.
 • Termin przystąpienia do ubezpieczenia: od 01.10.2017 r. do 30.06.2018 r. - okres ubezpieczenia zależy od daty wpływu składki na konto Uniwersytetu Zielonogórskiego (poniżej: tabela 1, 2, 3 w „Jak przystąpić do ubezpieczenia").
 • Szeroki zakres ubezpieczenia z wysoką sumą ubezpieczenia.
 • Uproszczona procedura wypłaty świadczeń (wariant bezkomisyjny).
 • Dwie opcje sumy ubezpieczenia i świadczeń (do wyboru):
  Opcja 1 (O1): Suma ubezpieczenia wynosi 20.000,00 PLN dla każdego ubezpieczonego.
  Opcja 2 (O2): Suma ubezpieczenia wynosi 50.000,00 PLN dla każdego ubezpieczonego.

Opcja 2: dedykowana szczególnie dla studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu zawiera dodatkowo:

 • świadczenia za zachorowanie na AIDS/HIV, oraz WZW typ B i C ujawnione i zdiagnozowane w okresie ubezpieczenia,
 • zwrot udokumentowanych kosztów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) oraz wirusem WZW typ B, C
 • zwrot udokumentowanych kosztów diagnostyki poekspozycyjnej.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA NNW:

1. Na okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.:

Wpływ składki na konto UZ do:

Wysokość składki

w PLN

Okres ubezpieczenia

(od - do)

15 października 2017

Opcja 1

Opcja 2

01 października 2017 - 30 września 2018

16,00

60,00

2. Studenci rozpoczynający studia w lutym 2018 roku:

Wpływ składki na konto UZ do:

Wysokość składki

w PLN

Okres ubezpieczenia

(od - do)

15 marca 2018

Opcja 1

Opcja 2

19 lutego 2018 - 30 września 2018

10,70

40,00

3. W innym terminie niż wyszczególnione w punktach 1 i 2:

Wpływ składki na konto UZ do*:

Wysokość składki

w PLN

Okres ubezpieczenia

(od - do)

Opcja 1

Opcja 2

31 października 2017

16,00

60,00

10 listopada 2017 - 30 września 2018

30 listopada 2017

14,70

55,00

10 grudnia 2017- 30 września 2018

30 grudnia 2017

13,30

50,00

10 stycznia 2018 - 30 września 2018

31 stycznia 2018

12,00

45,00

10 lutego 2018 - 30 września 2018

28 lutego 2018

10,70

40,00

10 marca 2018 - 30 września 2018

31 marca 2018

9,30

35,00

10 kwietnia 2018 - 30 września 2018

30 kwietnia 2018

8,00

30,00

10 maja 2018 - 30 września 2018

31 maja 2018

6,70

25,00

10 czerwca 2018 - 30 września 2018

30 czerwca 2018

5,30

20,00

10 lipca 2018 - 30 września 2018

 *do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego przystąpienie do ubezpieczenia.

Składkę należy wpłacić na podane przez dziekanat indywidualne konto studenta (na numer tego konta wnoszona jest także opłata za legitymację i indeks).

W przypadku wpływu składki na konto uniwersytetu po terminie wskazanym w tabeli ochrona ubezpieczeniowa obowiązywać będzie (pomimo prawidłowej wysokości składki) od następnego miesiąca.

 

Wzór wypełnionego druku przelewu:

 Wzór przelewu

Za skutki nieprawidłowo wniesionych składek uczelnia nie ponosi odpowiedzialności.

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA DO WYBORU W DWÓCH OPCJACH

Tab.4 Zakres i wysokość świadczeń w programie ( O1- Opcja 1; O2-opcja 2) podane wys. świadczeń w PLN

 

RODZAJE ŚWIADCZEŃ

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

O1: 20.000,00

O2: 50.000,00

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

O1: 20.000,00

O2: 50.000,00

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

O1: 40.000,00

O2: 100.000,00

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku /częściowy uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku - zgodnie z tabelą

O1: 20.000,00/ tabela

O2: 50.000,00/ tabela

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku nieszczęśliwego wypadku poniesionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (warunek: poniesione zostały w ciągu 2 lat od daty wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia)

O1: do 5000 zł

O2: do 12.500 zł

nie więcej niż rzeczywiste, udowodnione koszty

Zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku poniesionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu

- wizyty lekarskie, leczenie, zabiegi ambulatoryjne i operacje zlecone przez lekarza

-zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza

-leczenie szpitalne

- transport z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium

O1: do 4000 zł

O2: do 10.000 zł

nie więcej niż rzeczywiste, udowodnione koszty

Zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych w wyniku nieszczęśliwego wypadku poniesionych na terenie Rzeczypospolitej Po lskiej w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6.12.2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydanych na zlecenie

O1: do 5000 zł

O2: do 12.500 zł

nie więcej niż rzeczywiste, udowodnione koszty

wypłacane na podstawie zalecenia lekarza w dokumentacji medycznej i po przedłożeniu oryginału rachunku lub faktury

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa/pokąsania przez zwierzęta, ukąszenia przez owady,

O1: 2.000,00

O2: 5.000,00

Zwrot udokumentowanych kosztów operacji plastycznych zleconych przez lekarza jako niezbędnej części procesu leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej

O1: do 5000 zł

O2: do 12.500 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego w przypadku gdy nie został orzeczony uszczerbek na zdrowiu. Wypłata świadczenia następuje na podstawie dokumentacji medycznej stwierdzającej wystąpienie nieszczęśliwego wypadku i braku orzeczonego uszczerbku na zdrowiu

O1: 300 zł

O2: 750 zł

Zwrot udokumentowanych kosztów diagnostyki poekspozycyjnej ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) oraz WZW typ B, C, do którego doszło w wyniku zdarzenia/wypadku w trakcie wykonywania czynności studentów w trakcie nauki, w tym praktycznej nauki zawodu i praktyk oraz czynności niesienia doraźnej pomocy medycznej związanej z koniecznością ratowania życia.

O1 – brak

02: do 1000 zł

Zwrot udokumentowanych koszów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) oraz wirusem WZW typ B, C

 1. Świadczenie z tytułu przeprowadzenia konsultacji lekarskich i wykonania badań na obecność wirusów AIDS/HIV i WZW typ B,C
 2. Świadczenie z tytułu zastosowania kuracji antyretrowirusowej po ekspozycji
 3. Świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowe lub zakażenia wirusem WZW typ B, C po ekspozycji
 4. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zakażenia wirusami AIDS/HIV, WZW typ B, C

O1 – brak

02: TAK

Składka roczna od osoby za ubezpieczenie NNW

O1: 16,00 pln

O2: 60,00 pln

Do trwałych uszkodzeń ciała będących następstwem nieszczęśliwych wypadków zalicza się m.in.: utrata kończyn, utrata mowy, słuchu, utrata narządów, złamania kości, nagłe zatrucia gazami, substancjami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem (pod warunkiem, że stany te wymagały hospitalizacji), uszczerbek doznany wskutek pogryzień, pokąsań, ukąszeń, wstrząśnienia mózgu, nawykowe zwichnięcia stawu, następstwa urazu kończyny dolnej lub górnej które wymagało unieruchomienia co najmniej 14 dni w opatrunku gipsowym lub innych stabilizatorach zewn. lub wymagało min. 3 dni leczenia w szpitalu; następstwa urazu ciała, które wymagały interwencji chirurgicznej (zszycia tkanek, wycięcia tkanek, lub leczenia w szpitalu); oparzenia i odmrożenia.

Procedura dotycząca zwrotu kosztów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) oraz WZW typu B,C:

 1. Zwrot kosztów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) oraz WZW typu B,C następuje po przekazaniu do Centrum Likwidacji Szkód Wykonawcy lub Oddziałów Wykonawcy rachunku wystawionego przez jednostkę, która poniosła koszty leczenia studenta objętego polisą NNW wraz z pełną dokumentacją medyczną,
 2. Rachunek wystawiony przez jednostkę, która poniosła koszty leczenia poekspozycyjnego ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) oraz WZW typu B,C musi zawierać dane (imię, nazwisko, pesel) studenta którego dotyczą,
 3. Przekazanie rachunku do Centrum Likwidacji Szkód Wykonawcy lub Oddziałów Wykonawcy następuje wraz ze zgłoszeniem szkody przez ubezpieczonego studenta.

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU (zgłoszenie szkody do InterRisk TU SA )

 

W razie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony student obowiązany jest:

 1.  starać się o złagodzenie skutków nieszczęśliwego wypadku poddając się niezwłocznie opiece lekarskiej oraz postępować zgodnie z zaleceniami lekarza;
 2. udostępnić posiadaną dokumentację lekarską oraz współpracować z InterRisk TU SA w toku postępowania likwidacyjnego udzielając niezbędnych informacji i pełnomocnictw;
 3. zwolnić lekarzy, u których się leczył, placówki służby zdrowia oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych z obowiązku zachowania tajemnicy oraz wyrazić zgodę na udostępnienie InterRisk dokumentacji z przebiegu leczenia w zakresie niezbędnym, w celu ustalenia prawa Ubezpieczonego do świadczenia z umowy oraz wysokości tego świadczenia;
 4. na zlecenie InterRisk poddać się badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych, w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, ustalenia prawa do świadczenia i wysokości tego świadczenia;
 5. niezwłocznie powiadomić Policję o wypadku, o ile zaistniały okoliczności wymagające podjęcia czynności dochodzeniowych.
 6. Zawiadomić InterRisk TU SA o nieszczęśliwym wypadku.

Call Center – tel. 22/212-20-12

Czynne 7 dni w tygodniu w godz. 6:00 – 22:00

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Opiekun dedykowany: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. 22/212-20-57Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Klauzula specjalnej zniżki

InterRisk TU SA VIG zobowiązuje się do udzielenia specjalnej zniżki w wys. 20% w ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą dla ubezpieczonych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie grupowego ubezpieczenia NNW na bazie niniejszego programu.

Podstawa zawarcia umowy ubezpieczenia: SIWZ znak sprawy RA-Z/16/2017 oferta z dn. 20.06.2017 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU SA VIG z dn. 24 kwietnia 2017 r. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w OWU EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr01/24/04/2017 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 24.04.2017 r. dostępnych na stronie www.interrisk.pl.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERY POLIS UBEZPIECZENIOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018:

OPCJA 1
- polisa seria EDU-A/P nr 049854 z dnia 31.10.2017 r. - okres ubezpieczenia od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
(wpłata składki w wysokości 16,00 zł na konto UZ do dnia 15.10.2017 r.);
- aneks nr 0001/P z dnia 10.11.2017 r. do polisy seria EDU-A/P nr 049854 z dnia 31.10.2017 r. - okres ubezpieczenia od 10.11.2017 r. do 30.09.2018 r.
(wpłata składki w wysokości 16,00 zł na konto UZ w dniach 16-31.10.2017 r.);
- aneks nr 0002/P z dnia 7.12.2017 r. do polisy seria EDU-A/P nr 049854 z dnia 31.10.2017 r. - okres ubezpieczenia od 10.12.2017 r. do 30.09.2018 r. (wpłata składki w wysokości 14,70 zł na konto UZ w dniach 1-30.11.2017 r.);
- aneks nr 0003/P z dnia 9.01.2018 r. do polisy seria EDU-A/P nr 049854 z dnia 31.10.2017 r. - okres ubezpieczenia od 10.01.2018 r. do 30.09.2018 r. (wpłata składki w wysokości 13,30 zł na konto UZ w dniach 1-31.12.2017 r.);
- aneks nr 0004/P z dnia 9.02.2018 r. do polisy seria EDU-A/P nr 049854 z dnia 31.10.2017 r. - okres ubezpieczenia od 10.02.2018 r. do 30.09.2018 r. (wpłata składki w wysokości 12,00 zł na konto UZ w dniach 1-31.01.2018 r.);
- aneks nr 0005/P z dnia 7.03.2018 r. do polisy seria EDU-A/P nr 049854 z dnia 31.10.2017 r. - okres ubezpieczenia od 10.03.2018 r. do 30.09.2018 r. (wpłata składki w wysokości 10,70 zł na konto UZ w dniach 1-28.02.2018 r.);
- aneks nr 0006/P z dnia 5.04.2018 r. do polisy seria EDU-A/P nr 049854 z dnia 31.10.2017 r. - okres ubezpieczenia od 1.03.2018 r. do 30.09.2018 r. (wpłata składki w wysokości 10,70 zł na konto UZ do dnia 15.03.2018 r. przez studentów rozpoczynających studia II stopnia);
- aneks nr 0007/P z dnia 9.04.2018 r. do polisy seria EDU-A/P nr 049854 z dnia 31.10.2017 r. - okres ubezpieczenia od 10.04.2018 r. do 30.09.2018 r. (wpłata składki w wysokości 9,30 zł na konto UZ w dniach 1-31.03.2018 r.);
- aneks nr 0008/P z dnia 10.05.2018 r. do polisy seria EDU-A/P nr 049854 z dnia 31.10.2017 r. - okres ubezpieczenia od 10.05.2018 r. do 30.09.2018 r. (wpłata składki w wysokości 8,00 zł na konto UZ w dniach 1-30.04.2018 r.);


OPCJA 2
- polisa seria EDU-A/P nr 049852 z dnia 31.10.2017 r. - okres ubezpieczenia od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
(wpłata składki w wysokości 60,00 zł na konto UZ do dnia 15.10.2017 r.);
- aneks nr 0001/P z dnia 10.11.2017 r. do polisy seria EDU-A/P nr 049852 z dnia 31.10.2017 r. - okres ubezpieczenia od 10.11.2017 r. do 30.09.2018 r. (wpłata składki w wysokości 60,00 zł na konto UZ w dniach 16-31.10.2017 r.);
- aneks nr 0002/P z dnia 7.12.2017 r. do polisy seria EDU-A/P nr 049852 z dnia 31.10.2017 r. - okres ubezpieczenia od 10.12.2017 r. do 30.09.2018 r. (wpłata składki w wysokości 55,00 zł na konto UZ w dniach 1-30.11.2017 r.);
- aneks nr 0003/P z dnia 9.01.2018 r. do polisy seria EDU-A/P nr 049852 z dnia 31.10.2017 r. - okres ubezpieczenia od 10.01.2018 r. do 30.09.2018 r. (wpłata składki w wysokości 50,00 zł na konto UZ w dniach 1-31.12.2017 r.);
- aneks nr 0004/P z dnia 9.02.2018 r. do polisy seria EDU-A/P nr 049852 z dnia 31.10.2017 r. - okres ubezpieczenia od 10.02.2018 r. do 30.09.2018 r. (wpłata składki w wysokości 45,00 zł na konto UZ w dniach 1-31.01.2018 r.);
- aneks nr 0005/P z dnia 7.03.2018 r. do polisy seria EDU-A/P nr 049852 z dnia 31.10.2017 r. - okres ubezpieczenia od 10.03.2018 r. do 30.09.2018 r. (wpłata składki w wysokości 40,00 zł na konto UZ w dniach 1-28.02.2018 r.);
- aneks nr 0006/P z dnia 5.04.2018 r. do polisy seria EDU-A/P nr 049852 z dnia 31.10.2017 r. - okres ubezpieczenia od 1.03.2018 r. do 30.09.2018 r. (wpłata składki w wysokości 40,00 zł na konto UZ do dnia 15.03.2018 r. przez studentów rozpoczynających studia II stopnia);
- aneks nr 0007/P z dnia 9.04.2018 r. do polisy seria EDU-A/P nr 049852 z dnia 31.10.2017 r. - okres ubezpieczenia od 10.04.2018 r. do 30.09.2018 r. (wpłata składki w wysokości 35,00 zł na konto UZ w dniach 1-31.03.2018 r.);
- aneks nr 0008/P z dnia 10.05.2018 r. do polisy seria EDU-A/P nr 049852 z dnia 31.10.2017 r. - okres ubezpieczenia od 10.05.2018 r. do 30.09.2018 r. (wpłata składki w wysokości 30,00 zł na konto UZ w dniach 1-30.04.2018 r.);

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
- NR POLIS UBEZPIECZENIOWYCH
 

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
- NR POLIS UBEZPIECZENIOWYCH
 

 PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015
- NR POLIS UBEZPIECZENIOWYCH
 

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014
- NR POLIS UBEZPIECZENIOWYCH

 PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013
- NR POLIS UBEZPIECZENIOWYCH

 PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012
- NR POLIS UBEZPIECZENIOWYCH

 PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011
- NR POLIS UBEZPIECZENIOWYCH
 

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010
- NR POLIS UBEZPIECZENIOWYCH

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009
- NR POLIS UBEZPIECZENIOWYCH

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007