Parlament Studencki i Rada Doktorantów UZ

 Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego to organ uchwałodawczy samorządu studenckiego, wybierany przez wszystkich studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego na 2 letnią kadencję. Działalność PS opiera się na przepisach Ustawy o Szkolnictwie Wyższym (art 156) oraz Regulaminu Samorządu Studenckiego UZ.
Parlament Studencki współdecyduje o rozdysponowaniu funduszu pomocy materialnej dla studentów oraz podziale dotacji na działalność organizacji młodzieżowych funkcjonujących w ramach uczelni. Kreuje życie kulturalne środowiska studenckiego, uczestniczy w elekcji władz uczelni, wydziałów i instytutów. Ma wpływ na pracę ciał decydujących o programie i toku studiów.


Do kompetencji i zadań Parlamentu Studenckiego należą:

 • przedstawianie opinii o wszystkich sprawach związanych z dydaktyką,
 • reprezentowanie i ochrona interesów studentów na forum Uczelni,
 • wnioskowanie o rozszerzenie i sposób podziału funduszu na działalność studencką,
 • podejmowanie uchwał określających podstawowe kierunki działania Samorządu,
 • przedstawianie opinii na temat działalności jednostek organizacyjnych i organów Uczelni zajmujących się sprawami studenckimi, przedstawianie swoich wniosków senatowi, bądź innym organom Uczelni,
 • współdecydowanie w określeniu zasad przydziału miejsc w domach studenta,
 • przygotowywanie opinii o kandydacie na prorektora ds. studenckich dla przedstawicieli studentów w kolegium elektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • wnioskowanie o odwołanie prorektora ds. studenckich zgłaszane przez wszystkich przedstawicieli studentów w Senacie,
 • dokonywanie zmiany Regulaminu PS,
 • ogłaszanie i organizowanie, po powiadomieniu Rektora, ogólnouczelnianego referendum w sprawach dotyczących studentów Uczelni,
 • współdziałanie z Rektorem w organizacji roku akademickiego,
 • udzielanie absolutorium dla Przewodniczącego i Prezydium Parlamentu Studenckiego.
 • obrona praw studentów poprzez podejmowanie interwencji, gdy prawa te są naruszane,
 • wybór kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów,
 • wybór w głosowaniu tajnym, spośród zgłoszonych przez studentów kandydatów, członków Studenckiej Komisji Wyborczej,
 • opiniowanie zasad podziału i współdecydowanie w określaniu wielkości funduszu przeznaczonego na stypendia i zapomogi,
 • ustalanie z Rektorem odpłatności za miejsce w domu studenckim i cen obiadów w stołówce studenckiej,
 • opiniowanie projektu Regulaminu Studiów,
 • podejmowanie decyzji o podjęciu strajku studenckiego.

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego jest najwyższym przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów Uczelni, jako ich reprezentacja w rozumieniu art. 209 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.


Jednym z organów Samorządu na Uniwersytecie Zielonogórskim jest Rada Doktorantów. Do jej podstawowych zadań należy w szczególności:

 • obrona praw doktorantów; na wyraźne Żądanie doktoranta Rada jest umocowana do przedstawienia swojej opinii w indywidualnych sprawach doktorantów,
 • zapewnienie doktorantom zaplecza informacyjnego i doradczego w zakresie ich praw i obowiązków,
 • uczestnictwo w decydowaniu w sprawach Uczelni, w zakresie i na zasadach określonych przez Ustawę i Statut Uczelni; w szczególności poprzez swoich przedstawicieli w organach i ciałach kolegialnych Uczelni,
 • uzgadnianie Regulaminu studiów doktoranckich,
 • opiniowanie projektów decyzji organów Uczelni w sprawach związanych z organizacją studiów doktoranckich,
 • podejmowanie działań mających na celu rozwój naukowy doktorantów,
 • podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji materialnej doktorantów,
 • współdecydowanie z odpowiednimi organami Uczelni w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych na cele doktorantów oraz pomocy materialnej dla doktorantów,
 • wspieranie inicjatyw środowiska doktorantów oraz inicjowanie przedsięwzięć dotyczących środowiska doktorantów,
 • utrzymywanie kontaktów oraz wymiana informacji i doświadczeń z pokrewnymi organizacjami.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007