Pomoc materialna dla doktorantów

Ważne zmiany dotyczące stypendiów w związku z wejściem w życie od 1.10.2019 r. nowych przepisów w zakresie świadczeń dla studentów oraz doktorantów przyjętych na studia przed rokiem 2019/2020, które wprowadziła ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

1. Osoby, które będą ubiegały się o stypendium socjalne na rok akademicki 2019/2020
i ich dochód netto na osobę w rodzinie będzie poniżej 528 zł będą zobowiązane dostarczyć informację z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej
i majątkowej swojej rodziny.
Podstawa prawna: art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - „ Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia
z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny."
Z powyższego wynika, że to student jest obowiązany dostarczyć takie zaświadczenie. Obowiązek ten dotyczy również cudzoziemców.
Na wydanie takiego zaświadczenia ośrodki pomocy społecznej mają 30 dni od złożenia wniosku. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy - tak więc można już wystąpić z takimi wnioskami.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student/doktorant, któremu przyznano stypendium socjalne może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Przyjmuje się za orzecznictwem Sądu Najwyższego, iż szczególnie uzasadniony przypadek to taka sytuacja życiowa osoby lub rodziny, która ponad wszelką wątpliwość, bez konieczności wnikliwych zabiegów interpretacyjnych istniejącego stanu rzeczy, pozwala stwierdzić, że aż tak drastyczne, tak dotkliwe w skutkach i tak daleko ingerujące w plany życiowe zdarzenia nie należą do zdarzeń codziennych ani nawet zdarzeń nadzwyczajnych. Są to zdarzenia okazjonalne, wymagające wielu niefortunnych zbiegów wydarzeń, wykraczające poza możliwości ludzkiej zapobiegliwości. 

3. Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez 6 lat.

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2019/2020 przyjmowane będą od 1 do 15 października 2019 r. 

 

  Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

  1. Załączniki do regulaminu:
 • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - załącznik nr 1 *
 • wniosek o przyznanie zapomogi - załącznik nr 2 *
 • wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - załącznik nr 3 *
 • wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - załącznik nr 4 *
 • wniosek o przywrócenie terminu - załącznik nr 5
 • oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innych studiach doktoranckich - załącznik nr 6
 • oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców - załącznik nr 7 **
 • wykaz niezbędnych dokumentów do wyliczenia dochodu w rodzinie doktoranta - załącznik nr 8
 • oświadczenie doktoranta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości - załącznik nr 9 **
 • oświadczenie o zaprzestaniu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki - załącznik nr 10
 • oświadczenie o zmianie warunków dojazdu - załącznik nr 11
2. Dokumenty potwierdzające wysokość i źródła dochodu rodziny:
 • oświadczenie członków rodziny rozliczającyh się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne [oświadczenie nr 1] **
 • oświadczenie o źródłach dochodu uzyskanego w roku 2017 [oświadczenie nr 2] **
 • oświadczenie o utracie-uzyskaniu dochodu [oświadczenie nr 3] **
 • oświadczenie o dochodzie utraconym [oświadczenie nr 4] **
 • oświadczenie o dochodzie uzyskanym [oświadczenie nr 5] **

 

* wersja elektroniczna dostępna od dnia 1 października 2018 r. na indywidualnym koncie w studenckim module www

** oświadczenia zawarte w elektronicznym formularzu wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007