Pomoc materialna dla doktorantów

 
Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego obowiązujący w roku akademickim 2018/2019
 
1. Załączniki do regulaminu:
 • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - załącznik nr 1 *
 • wniosek o przyznanie zapomogi - załącznik nr 2 *
 • wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - załącznik nr 3 *
 • wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - załącznik nr 4 *
 • wniosek o przywrócenie terminu - załącznik nr 5
 • oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innych studiach doktoranckich - załącznik nr 6
 • oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców - załącznik nr 7 **
 • wykaz niezbędnych dokumentów do wyliczenia dochodu w rodzinie doktoranta - załącznik nr 8
 • oświadczenie doktoranta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości - załącznik nr 9 **
 • oświadczenie o zaprzestaniu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki - załącznik nr 10
 • oświadczenie o zmianie warunków dojazdu - załącznik nr 11
2. Dokumenty potwierdzające wysokość i źródła dochodu rodziny:
 • oświadczenie członków rodziny rozliczającyh się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne [oświadczenie nr 1] **
 • oświadczenie o źródłach dochodu uzyskanego w roku 2017 [oświadczenie nr 2] **
 • oświadczenie o utracie-uzyskaniu dochodu [oświadczenie nr 3] **
 • oświadczenie o dochodzie utraconym [oświadczenie nr 4] **
 • oświadczenie o dochodzie uzyskanym [oświadczenie nr 5] **

 

* wersja elektroniczna dostępna od dnia 1 października 2018 r. na indywidualnym koncie w studenckim module www

** oświadczenia zawarte w elektronicznym formularzu wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007