Świadczenia dla studentów i doktorantów

Stypendium socjalne, stypendium  dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora
 
Od dnia 1 paźdzeirnika 2019r. do dnia 31 grudnia 2023 r. regulaminy świadczeń dla studentów, stosuje się odpowiednio do doktorantów.
Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać: stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomogę; stypendium rektora, zakwaterowanie i wyżywienie.
Powyższe wynika z art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018. poz.1669).

--------------------------------
 
Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego obowiązujący w roku akademickim 2019/2020

1. Załączniki do regulaminu:
 • Regulamin przyznawania miejsc w Domach Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego - załącznik nr 1
 • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - załącznik nr 2 *
 • wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych - załącznik nr 3 *
 • wniosek o przyznanie zapomogi - załącznik nr 4 *
 • wniosek o przyznanie stypendium rektora - załącznik nr 5 *
 • wniosek o przywrócenie terminu - załącznik nr 6
 • oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców - załącznik nr 7 **
 • wykaz niezbędnych dokumentów do wyliczenia dochodu w rodzinie studenta - załącznik nr 8
 • zasady określania punktacji za osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie  co najmniej na poziomie krajowym - załącznik nr 9
2. Dokumenty potwierdzające wysokość i źródła dochodu rodziny:
 • oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne [oświadczenie nr 1] **
 • oświadczenie o źródłach dochodu uzyskanego w roku 2018 [oświadczenie nr 2] **
 • oświadczenie o utracie-uzyskaniu dochodu [oświadczenie nr 3] **
 • oświadczenie o dochodzie utraconym [oświadczenie nr 4] **
 • oświadczenie o dochodzie uzyskanym [oświadczenie nr 5] **

3. Inne:

* wersja elektroniczna dostępna od dnia 1 października 2019 r. na indywidualnym koncie w studenckim module www

** oświadczenia zawarte w elektronicznym formularzu wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

--------------------------------

Ważne zmiany dotyczące stypendiów w związku z wejściem w życie od 1.10.2019 r. nowych przepisów w zakresie świadczeń dla studentów oraz doktorantów przyjętych na studia przed rokiem 2019/2020, które wprowadziła ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

1. Osoby, które będą ubiegały się o stypendium socjalne na rok akademicki 2019/2020
i ich dochód netto na osobę w rodzinie będzie poniżej 528 zł będą zobowiązane dostarczyć informację z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej
i majątkowej swojej rodziny.
Podstawa prawna: art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - „ Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia
z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny."
Z powyższego wynika, że to student jest obowiązany dostarczyć takie zaświadczenie. Obowiązek ten dotyczy również cudzoziemców.
Na wydanie takiego zaświadczenia ośrodki pomocy społecznej mają 30 dni od złożenia wniosku. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy - tak więc można już wystąpić z takimi wnioskami.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student/doktorant, któremu przyznano stypendium socjalne może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Przyjmuje się za orzecznictwem Sądu Najwyższego, iż szczególnie uzasadniony przypadek to taka sytuacja życiowa osoby lub rodziny, która ponad wszelką wątpliwość, bez konieczności wnikliwych zabiegów interpretacyjnych istniejącego stanu rzeczy, pozwala stwierdzić, że aż tak drastyczne, tak dotkliwe w skutkach i tak daleko ingerujące w plany życiowe zdarzenia nie należą do zdarzeń codziennych ani nawet zdarzeń nadzwyczajnych. Są to zdarzenia okazjonalne, wymagające wielu niefortunnych zbiegów wydarzeń, wykraczające poza możliwości ludzkiej zapobiegliwości.

3. Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez 6 lat.

 
--------------------------------
 
Przypomnienie najważniejszych zmian dotyczących stypendiów od 1.10.2019 r.  

W związku z wejściem w życie z dniem 01.10.2019 r. przepisu określonego w art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - „Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

 
Interpretacja ww. przepisu przedstawiona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego skłania do następujących wniosków: 
-   jeżeli rodzina studenta znajduje się w niedostatku finansowym, w pierwszej kolejności powinna zwrócić się o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego do miejsca zamieszkania; 
-   państwo wywiązuje się z obowiązku pomocy społecznej wobec obywateli poprzez wsparcie finansowe rodziny znajdującej się w niedostatku finansowym poprzez świadczenia wypłacane z funduszu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; w przypadku gdy wskazana pomoc jest niewystarczająca, a pełnoletnie dzieci znajdujące się w tej rodzinie pobierają naukę na uczelni wyższej, możliwe jest wsparcie finansowe tych dzieci w postaci stypendiów wypłacanych w ramach funduszy pochodzących z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

W związku z powyższym ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nakłada na komisje stypendialne obowiązek weryfikacji rzeczywistej sytuacji materialno-bytowej rodziny studenta poprzez wezwanie go do przedstawienia  zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny - co odzwierciedla przepis określony w art. 88 ust. 4 wskazanej ustawy.

 
Oznacza to, że osoby które będą ubiegały się o stypendium socjalne na rok akademicki 2019/2020, w przypadku gdy wysokość dochód netto na osobę w ich rodzinie będzie niższa niż kwota określona w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. niższa niż 528 zł - będą zobowiązane dostarczyć informację z właściwego sobie Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. W przypadku niedostarczenia informacji Komisja stypendialna zobowiązana będzie do wystawienia wezwania do uzupełnienia braku formalnego w postaci wymienionej dokumentacji pod rygorem wydania decyzji o odmowie przyznania stypendium socjalnego. 

Z adekwatnymi wyjaśnieniami można zapoznać się m.in. na stronach rządowych:

http://studia.gov.pl/  
http://studia.gov.pl/pomoc-materialna/ 

Cytat z podanej strony: 

Stypendium socjalne 

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej, możesz otrzymać stypendium socjalne.

Uprawniającą do ubiegania się o to stypendium wysokość miesięcznego dochodu na osobę w Twojej rodzinie określi rektor w porozumieniu z samorządem studenckim. 

Jeśli prowadzisz samodzielne gospodarstwo, możesz składać wnioski bez dokumentowania dochodów innych osób z Twojej rodziny.

Jeśli miesięczny dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy, masz obowiązek przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny. Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli nie dołączysz takiego zaświadczenia, rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek odmówić przyznania stypendium socjalnego. 

W każdym „szczególnie uzasadnionym przypadku” dopuszczalne jest przyznanie studentowi stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (dotychczas tylko z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, gdy dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie). Aby jednak uzyskać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, musisz spełniać kryteria do uzyskania stypendium socjalnego, nie jest to bowiem odrębne stypendium.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007