Ubezpieczenia zdrowotne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” informuje o gotowości świadczenia porad lekarza rodzinnego na podstawie złożonej deklaracji wyboru lekarza POZ dla pracowników uczelni oraz studentów/doktorantów.

Przychodnia jest czynna od 8.00 do 18.00, znajduje się przy dworcu PKP (adres: SP ZOZ „MEDKOL” Plac Kolejarza 1) oraz przystanku MZK linii nr: 0, 1, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 37, 44, 55, 80. Studenci/doktoranci mogą skorzystać z naszych usług posiadając przy sobie jedynie dowód osobisty. Deklaracje do lekarza wypisujemy na miejscu, rejestracja pod nr. Tel. 68 455 12 55.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2008 roku obsługę studentów w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego prowadzi Dział Płac (ul. Licealna 9, pok. 311):

Magdalena Kaczmarek, tel. 517 882 068
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Aleksandra Konopska tel. 789-441-876
 
? Czy student ma obowiązek ubezpieczyć się w NFZ?
Zgodnie z przepisami studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Przepisy wskazują również wyraźnie kolejność przejmowania obowiązku zgłoszenia. I tak: jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę, do ubezpieczenia zgłasza go (i składkę odprowadza) pracodawca, jeśli natomiast student prowadzi własną działalność gospodarczą, obowiązek ten leży po jego stronie. W drugiej kolejności obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia mają - w przypadku studenta, który nie ma umowy o pracę czy własnej działalności gospodarczej - rodzice ale tylko do 26 roku życia studenta - pracujący rodzic zgłasza go do swojego ubezpieczenia. Studenta, który ukończył 26 rok życia lub nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, do ubezpieczenia zgłasza uczelnia. Zgłoszenie to następuje po immatrykulacji i złożeniu przez studenta oświadczenia o nie podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Dotyczy to wszystkich typów uczelni i trybów studiowania, czyli także np. uczelni prywatnych, studiów zaocznych itp.
? Czy jest możliwość ubezpieczenia się poza uczelnią?
Oczywiście, zawsze można dodatkowo ubezpieczyć się komercyjnie, na przykład od nieszczęśliwych wypadków, jednak takie ubezpieczenie nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.
? Czy w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku student nie zameldowany w Zielonej Górze, mieszkający z dala od uczelni, zostanie od razu przyjęty na oddział ratunkowy?
W przypadku zagrożenia życia student - podobnie jak każdy inny pacjent - powinien otrzymać pomoc lekarską, także poprzez przyjęcie do szpitala na oddział ratunkowy - taką, jakiej wymaga jego stan. Zameldowany tu czy gdzie indziej nie ma żadnego znaczenia.
? Czy podczas przyjmowania na oddział szpitalny student powinien mieć ze sobą jakieś dokumenty? Jeśli tak - to jakie (książeczkę zdrowia studenta, książeczkę zdrowia, zaświadczenie o ubezpieczeniu)?
Podczas wizyty u lekarza ubezpieczenia zdrowotnego należy okazać dowód ubezpieczenia. Dowodem ubezpieczenia jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczenia opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający bieżące opłacanie składek. Może, więc to być aktualnie potwierdzona prze pracodawcę rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa albo zgłoszenie do ubezpieczenia (druk ZCZA lub ZCNA) wraz z ważną legitymacją studencką (szkolną) - w przypadku korzystających z ubezpieczenia dla członków rodzin, natomiast w przypadku studentów ubezpieczonych prze uczelnię - ważna legitymacja studencka wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia. W nagłych przypadkach (zachorowanie, wypadek) dokument taki może zostać przedstawiony później. w przypadku przyjęcia do szpitala można to zrobić w ciągu 30 dni od rozpoczęcia udzielania świadczenia, jeśli hospitalizacja trwa dłużej, a jeśli to niemożliwe - to w ciągu 7 dni od dnia wypisania ze szpitala. W przeciwnym wypadku szpital może obciążyć chorego kosztami leczenia.
? Czy w mniej groźnych przypadkach, np. przeziębienia albo zatrucia student musi leczyć się w placówce służby zdrowia w miejscu swojego zameldowania?
Każdy ubezpieczony w NFZ, a więc i student, ma prawo leczyć się w dowolnym miejscu kraju - w placówce, która ma podpisany kontrakt z NFZ. Student powinien dokonać wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej w miejscu stałego zamieszkania na miesiące letnie oraz w miejscu kształcenia na miesiące pobierania nauki. Istotne jest dokonanie odpowiednich wpisów na deklaracjach wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. I tak w miejscu zamieszkania student wypełnia dwa jednakowe egzemplarze deklaracji, w których zaznacza okres objęcia opieką, np. od lipca do września. Jeden z egzemplarzy załącza do deklaracji, składanej w miejscu pobierania nauki, gdzie wypełnia także drugą deklarację. Na niej również zaznacza okres objęcia opieką odpowiadający okresowi pobierania nauki, np. od października do czerwca, i wpisuje adres stałego zamieszkania (w celu identyfikacji macierzystego oddziału wojewódzkiego NFZ) oraz symbol S. Powyższa zasada dotyczy również dziecka studenta, które przebywa wraz z rodzicem w miejscu pobierania nauki oraz ucznia kształcącego się poza miejscem stałego zamieszkania. (Reguluje to par. 32 Zarządzenie nr24/2004 Prezesa Narodowego Funduszu zdrowia z dnia 13 października 2004r. w sprawie pojęcia "Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna"). Tak, jak inni ubezpieczeni, w sytuacjach nagłych student może także skorzystać z porady lekarza rodzinnego innaego niż ten, u którego złożył deklarację. Powinien wówczas przedstawić dokumenty potwierdzające ubezpieczenie. To samo dotyczy pielęgniarki POZ.
? Czy każda szkoła wyższa ma obowiązek prowadzić ośrodek zdrowia dla swoich studentów?
Uczelnie nie mają obowiązku prowadzenia ośrodka zdrowia. Natomiast student może korzystać z usługi każdej placówki, która ma podpisana umowę z NFZ - tak jak każdy inny ubezpieczony.
? Co z lekami, które student musi wykupić? Czy może liczyć na jakieś ulgi?
Student otrzymuje takie same recepty jak inni ubezpieczeni. Może też liczyć na takie same ulgi w zakupie leków; to, jakie leki ubezpieczony nabywa po niższej cenie - przy refundacji z NFZ - określa w rozporządzeniach Minister Zdrowia. Nie ma natomiast dodatkowych ulg z tytułu bycia studentem.
? Jak długo po zakończeniu studiów ma się prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?
Prawo to wygasa po upływie 1 miesiąca od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów.
? Czy studenci pochodzący z krajów Unii Europejskiej mogą korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych?
Tak, mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni. Jako dowód objęcia ubezpieczeniem okazują druk E 111 lub Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo certyfikat zastępczy. Posiadając te dokumenty mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych, ale tylko u tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z NFZ. O tym, jak długo druk E 111 jest ważny, decyduje ubezpieczyciel wystawiający formularz; datę wpływu ubezpieczenia wpisuje do tego dokumentu. Także EKUZ ważna jest tak, jak na niej zaznaczono.
? Czy studenci spoza państw Unii Europejskiej, uczący się w Polsce, mogą liczyć na bezpłatne świadczenia zdrowotne?
Studenci, którzy rozpoczynają naukę na uczelni w Polsce, a pochodzą spoza państw Unii Europejskiej, np. Ukrainy, mogą podpisać umowę o Dobrowolnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym z dyrektorem właściwego (ze względu na miejsce pobierania nauki) oddziału wojewódzkiego NFZ. Do zawarcia umowy niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia ze szkoły o tym, że dana osoba ma status studenta. Cudzoziemcom, którzy nie będą chcieli skorzystać z możliwości dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ sugerujemy wykupienie w państwie stałego zamieszkania lub w firmie ubezpieczeniowej działającej na terenie Polski polisę ubezpieczeniową od wypadku lub zachorowania obejmującą okres pobytu w Polsce.
  
 
 
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
KOMUNIKAT
w sprawie zasad organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla studentów oraz ubezpieczonych, którzy przebywają poza miejscem stałego zameldowania powyżej l miesiąca kalendarzowego w roku.
Zarząd NFZ na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2003 r. po rozpatrzeniu problemów dotyczących zasad organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla studentów oraz ubezpieczonych, którzy przebywają poza miejscem stałego zameldowania powyżej l miesiąca kalendarzowego w roku, postanowił przyjąć następujące zasady:
1. Studenci oraz ubezpieczeni, którzy przebywają poza miejscem stałego zameldowania powyżej l miesiąca kalendarzowego w roku, zobowiązani są do wypełnienia
i zgłoszenia deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu aktualnego pobytu.
2. Złożenie deklaracji uprawnia ww. osoby do korzystania ze świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z właściwymi terytorialnie zasadami.
3. Rozliczenie za udzielone świadczenia odbywa się w wyniku przekazania stawki kapitacyjnej do świadczeniodawcy, u którego znajduje się deklaracja podpisana przez ww. osoby w terminie najpóźniejszym.
W odpowiedzi na pismo Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 października 2003 roku (znak: DSW4-4070/Z-3/03) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego uprzejmie wyjaśnia następujące zagadnienia związane z dostępem studentów do świadczeń zdrowotnych:
 
Wyjaśnienia Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w sprawie dostępu studentów do świadczeń zdrowotnych
I. Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu
Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, póz. 391 z późn. zm.) stanowi, że studenci podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Studenci mogą podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu z różnych tytułów. Najczęściej będzie to:
? posiadanie statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej,
? pozostawanie w stosunku pracy,
? wykonywanie pracy na podstawie umowy "zlecenia" (tylko jeżeli student ukończył 26 rok życia). Składka na ubezpieczenie zdrowotne pobierana jest także od wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą także jeżeli student nie ukończył 26 roku życia.
Dopiero jeżeli student nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, to jest ubezpieczany przez uczelnię.
II. Prawo do świadczeń zdrowotnych.
Ubezpieczonym przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym ustawą o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (co nie obejmuje np. pewnych świadczeń stomatologicznych).
III. Dokumenty poświadczające status ubezpieczonego (prawo do świadczeń zdrowotnych).
Ubezpieczony ubiegający się o świadczenie z ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązany przedstawić kartę ubezpieczenia zdrowotnego. W chwili obecnej nie zostały wydane przepisy regulujące szczegółowo zagadnienia związane
z wydawaniem kart ubezpieczenia, dlatego dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń zdrowotnych,
w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowym dokumentem, który student powinien przedstawić, jest legitymacja studencka. Wskazane (w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości) jest posiadanie dokumentów potwierdzających zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego i że zostały opłacone składki:
? w przypadku "samodzielnego" tytułu będzie to potwierdzenie opłacenia składek (np. "pasek" wynagrodzenia, pracownicza legitymacja ubezpieczenia itp.);
? w przypadku studentów - członków rodziny osoby ubezpieczonej obok potwierdzenia opłacania składek wymagane jest potwierdzenie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w charakterze członka rodziny. Może to być zarówno kopia zgłoszenia, odpowiednie zaświadczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również legitymacja ubezpieczeniowa tego z rodziców, który zgłosił studenta do ubezpieczenia;
? w przypadku studenta zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego będzie to potwierdzenie zgłoszenia dokonanego przez uczelnię.
Prawo do świadczeń zdrowotnych trwa przez 30 dni po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczeniowego, zatem dokumenty potwierdzające opłacanie składek mogą dotyczyć poprzedniego miesiąca. Kopie dokumentów potwierdzających świadczenia zdrowotne powinny być potwierdzone przez wystawiających (np. pieczątką
z podpisem, samym podpisem itp.) lub przez notariusza.
Każdy ubezpieczony może w Narodowym Funduszu Zdrowia (odpowiednim oddziale wojewódzkim) uzyskać zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Zaświadczenie takie ważne jest przez l miesiąc. Ponadto świadczeniodawca może uzyskać od Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdzenie uprawnień do świadczeń zdrowotnych przy pomocy stron WWW (niezbędny do tego jest numer PESEL). W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu lub zatrucia, stanu zagrożenia życia albo porodu dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych mogą zostać przedstawione w późniejszym terminie - nie później niż 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia.
Wreszcie zakład opieki zdrowotnej w wypadku zagrożenia życia lub zdrowia ma obowiązek natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych nawet osobie nieubezpieczonej. Ocena, czy taki stan zachodzi, będzie dokonywana przez pracownika zakładu opieki zdrowotnej.
IV. Dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej dla studentów "zamiejscowych".
Studenci objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 9 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia jako osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych z ubezpieczenia zdrowotnego na terenie całego kraju, w placówkach posiadających zawarte umowy z NFZ. Oznacza to, że posiadają oni również prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zarówno w miejscu stałego zamieszkania, jak i w miejscu studiowania, a do zadań NFZ należy zaś opłacanie świadczeniodawcom kosztów tej opieki. Student może wybrać jednego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu kształcenia (na 9 miesięcy) i drugiego na miesiące letnie (lipiec - wrzesień) w miejscu stałego zamieszkania. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia ubezpieczony ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych u świadczeniodawcy spoza województwa, w którym zamieszkuje (i jest wpisany na listę) ubezpieczony. Wszelkie rozliczenia są kwestią świadczeniodawców a nie ubezpieczonego.
Narodowy Fundusz Zdrowia 18 czerwca 2003 roku ogłosił komunikat przedstawiający zasady udzielania świadczeń zdrowotnych m. in. studentom.
 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007